اجرا و پشتیبانی وب سایت

طراحی، اجرا، پشتیبانی وبروزرسانی انواع وب سایت های شخصی، شرکتی، موسسسات آموزشی و پژوهشی، خبری، فروشگاهی و نمایشگاهی.

علیرضا حاجی طرخانی

شناسه تلگرام: @Tarkhaani

رایانامه: alireza.tarkhani@yahoo.com