شناسنامه

noorlogo1

روزنامه نورخوزستان

صاحب امتیاز: سیدمحمدطاهر موسوی زاده

مدیرمسئول و سردبیر: حسین حسین نژادیان

دبیر صفحات: محمدکاظم حاج سردار