شماره خبر : 32943
منتشر شده در مورخ : ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
ساعت : 13:47
صداوسیما بهترین مرجع شناخت اصلح!

صداوسیما بهترین مرجع شناخت اصلح!

                       
اگرچه شاید شرایط کرونائی زمان برگزاری انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری و محدویتهای بوجود آمده در برگزاری تجمعات و از جمله تجمعات تبلیغاتی نامزدها و خطرات ناشی از گفتگوهای چهره بچهره نامزدها و مردم ، محرّکی قوی برای استفاده از صدا و سیما بود تا با فراهم کردن شرایط استفاده از آن فضا، نامزدها با کمترین خطرات ناشی از شرایط کرونائی به مردم معرفی شوند، امّا در عمل این اقدامات تجربه بسیار خوبی بدست داد و فرصت مغتنمی برای تشخیص و انتخاب اصلح فراهم کرد تا مردم حتّی عمیقتر از برخورد میدانی و چهره بچهره  بتوانند داوطلبان ریاست جمهوری را بشناسند و در انتخاب اصلح کمتر دچار تردید شوند. براین اساس در انتخابات دوره چهاردهم نیز بهره گیری از این تجارب، با رفع بعضی نواقص تجربه قبلی در دستور کار قرار گرفت، چرا که تجارب انتخاباتی متعدّد در جمهوری اسلامی ایران نشان داده که تبلیغات چهره به چهره و میدانی، علیرغم هزینه های بعضاً سرسام آور، صرف وقت فراوان و سفرهای پرزحمت، نه تنها چندان نتیجه بخش نبوده بلکه در مواردی که فی المثل با صرف هزینه تبلیغاتی بالا همراه شده به ضدّتبلیغات تبدیل گشته است. از طرفی در تبلیغات میدانی معمولاً نامزدهای انتخاباتی توسط مشاورین و یا تحت تأثیر فضای احساسی، در شرایطی قرار می گیرند که برای اثبات خود و جلب نظر مردم، چنان عنان اختیار از کف می دهند که با وجود اطلاع از ماهیّت دینی نظام و حسّاسیّت مردم در مورد رفتار نامزدها، حفظ موازین اخلاقی رقابت و رعایت اصول ارزشی برایشان مشکل می شود و با دادن وعده های بیجا، تخریب رقبا، سیاهنمائی، گرفتن ژست اپوزیسیونی و مانند آن، نفرت بسیاری از مردم را نسبت به خود بر می انگیخته و از زحمات خود برای جلب نظر مردم نتیجه عکس می گیرند
با تمهیداتی که معمولاً رسانه ملّی می اندیشد، حضور تمامی نامزدها در برنامه های صدا و سیما و پاسخگوئی آنها به سوآلاتی که مورد توجّه کارشناسان و عموم مردم بوده و مسائل روز و حسّاس جامعه اند، و نقد پاسخ هر نامزد توسط دیگر نامزدها (بخصوص در بخش مناظرات)، ضمن بالا رفتن آگاهیهای مردم نسبت به مسائل مهمّ کشور و راه حلهای کارشناسی شده ای که توسط نخبگان کشور بیان می شود، زمینه برای ارزیابی و مقایسه دقیق نامزدها با یکدیگر توسط مردم نیز فراهم می شود و هر صاحب رأی می تواند در یک جمعبندی مناسب از مجموع خصوصیّات نامزدها، آنها را درجه بندی کرده و با مشورتهای بیشتر با صاحب نظران مورد اعتماد، در نهایت به گزینه نهائی که واجد جمیع ویژگیهای نامزد اصلح است دست یابد.  ‌
از دیگر مزایای استفاده از صداوسیما برای معرّفی داوطلبان سرعت معرّفی آنان است بطوریکه علیرغم محدودیت زمان بنظر می رسد برنامه تبلیغات نامزدهای انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری در رادیو و تلویزیون، توانسته به افراد پیگیر این برنامه ها شناخت نسبتاً خوبی از سوابق، توانائی و کارآمدی این نامزدها بدست دهد که کسب این معرفت از طریق تبلیغات چهره به چهره معمولاً میسّر نمی بود، با اینهمه برای شناخت بیشتر از نامزدها و بخصوص مقایسه درست آنان با یکدیگر، مردم در انتظار جلسات مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی بوده اند که از روز گذشته آغاز شده و باید این بخش را جدّی ترین مرحله رقابت بین آنان و عامل  مؤثّری در شورآفرینی و آگاهی بخشی دانست و بهترین فرصت برای مردم جهت نشاندار کردن نامزد اصلح است و در اتّخاذ تصمیم نهائی یاری رسان رأی دهندگان خواهد بود. ان شاء ... ..
موسوی زاده 

برچسب ها : صداوسیما انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری ریاست جمهوری