شماره خبر : 5383
منتشر شده در مورخ : ۱۹ شهریور ۱۴۰۰
ساعت : 20:6
تعبیر خواب 11 سپتامبر پس از 20 سال!

تعبیر خواب 11 سپتامبر پس از 20 سال!
امروز 11 سپتامبر است، روزی که امریکا توانست با انجام حادثه ساختگی حمله به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک در سال 1380و جلب حمایت مردم امریکا و سازمانهای بین المللی، بهانه‌ای برای راه‌ا‌ندازی جنگ باصطلاح صلیبی جدید بر علیه کشورهای اسلامی و کشورهای مخالف خود  به دست آورد و با سرکوب دولتهای مخالف و تسلط بر منابع انرژی خاورمیانه جایگاه ابرقدرتی و یکّه تازی خود برجهان را حفظ کند.  ‌
حادثه 11 سپتامبر 2001 فرصتی طلائی برای دولت نومحافظه کار امریکا بود تا اهداف خود را برای مقابله با اسلام به عنوان مکتبی ضدّاستکباری و سلطه بر منطقه ثروتمند و استراتژیک خاورمیانه برای حفظ برتری بر رقبای اقتصادی خود پیگیری کند و با سرکوب ملّتهای اسلامی و در اختیار گرفتن مهمترین منابع انرژی، تمام جهان را مطیع خود سازد.
تنها چند روز پس از این حادثه که به انفجار و تخریب کامل دو برج مرکز تجارت جهانی و قسمتی از ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن همراه بود، صدور بیانیه‌ها از سوی کارشناسان آمریکائی و غیرآمریکائی مبنی بر ساختگی بودن این حادثه و دست داشتن قطعی دولت آمریکا در خلق این حادثه آغاز شد، امّا دولت جنایتکار آمریکا که برای تᅢمین منافع سرمایه داران و صهیونیستهای حاکم بر غرب، از قربانی کردن مردم خود نیز برای بدست آوردن بهانه شرارت ابائی ندارد، بی اعتنا به این افشاگریها، بلافاصله پس از این حادثه به اجرای بخشهای بعدی مᅢموریت از پیش طراحی شده خود پرداخت و با محور شرارت خواندن کشورهای عمدتاً اسلامی جنگ صلیبی جدید را اعلام و به بهانه مبارزه با تروریسم و نابودی سلاح کشتار جمعی دو کشور مسلمان افغانستان و عراق را اشغال کرد و حضور نظامی خود را در بسیاری از کشورها افزایش داد. پس از حادثه 11 سپتامبر، دولت آمریکا با تروریست خواندن ملّتها و گروههای مخالف سلطه طلبی خود علم مقابله با تروریسم را برافراشت، برای مخالفان خود در بسیاری ازکشورها زندان و شکنجهگاه تدارک دید، برملّت خود شدیدترین و تحقیرآمیزترین مراقبتهای امنیتی را تحمیل کرد، در کشورهای تحت اشغال به کثیفترین جنایات دست زده و برمردم این کشورها ستمهای زیاد روا داشت و گمان کرد که همه چیز برای برقراری نظم نوین جهانی و انحصار قدرت در دست آمریکا مهیا شده است امّا براساس سنّت الهی اینهمه جز بر آگاهی مردم جهان از جنایات و فریبکاری آمریکا و بیزاری از این دولت سلطه طلب و افزایش اقتدار اسلام نیافزود، بطوریکه سالها پس از اشغال عراق و سرنگونی رژیم فاسد صدّام  مجبور شد با پذیرش شکست در برابر ملّتهای مسلمان، از عراق بگریزد و فروپاشی اقتدار مزدوران خود را با خشم و ناباوری به نظاره بنشیند و همچنانکه جهانیان شاهد بودند همین روزها مجبور شدند پس از 20 سال و هزینه 2000 میلیارد دلاری و از دست دادن هزاران نظامی خود در افغانستان، از این کشور نیز به شکل تحقیرآمیزی فرار کنند تا یکبار دیگر سنت الهی غلبه مستضعفان بر مستکبران تجلّی کند.
موسوی زاده

1400/06/20

برچسب ها : برجهای دوقلوی مركز تجارت جهانی نیویورك خاورمیانه